leiderschap voor vitaliteitskundigen

Leiding nemen en leiding geven
Leiding nemen en leiding geven

Leiderschap zit in de natuur van de mens, omdat het nodig is voor richting en samenwerking. 

De opleiding Leiderschap voor Vitaliteitskundigen is een specialisatie waarin je leert hoe je mensen begeleidt met leiding nemen en leiding geven in persoonlijke- en in werksituaties. Om deel te nemen aan de deze opleiding, dien je de opleiding Vitaliteitskundige succesvol te hebben afgerond. Het is een verdieping waarin je het geleerde toe gaat passen op specifiekere en vaak intensievere situaties.

ontwikkel leiderschap

Ontwikkel leiderschap

leiding nemen

Regie over het eigen leven

We hebben allemaal wel eens fases in het leven waarin we de leiding moeten nemen, om zo de regie over het eigen leven terug te krijgen. Het kan dan gaan om situaties zoals bij een echtscheiding, gedwongen ontslag door een reorganisatie of omdat men ambitieuze plannen heeft, die langdurige focus vereisen. Het nemen van leiding vraagt dan vaak nieuwe inzichten en additionele vaardigheden. Men leert hierbij doelen behalen op basis van eigen kwaliteiten en talenten, terwijl rekening gehouden wordt met de eigen valkuilen. Daarnaast zijn er concrete vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld beter focussen, staande blijven onder hoge druk, onderhandelen en beïnvloeden. Iedereen maakt situaties mee waarin dit soort vaardigheden van pas komen. Je leert het in de afstudeerrichting Leiderschap. 

leiderschap en vitaliteit

Leiderschap en vitaliteit

Hoe maak je een organisatie vitaler en hoe past dat binnen een duurzaamheidsbeleid? Het werd gevraagd tijdens een webinar van IVO aan onze Chi L. Chiu

leiding geven

Focus de energie van je team

Mensen zijn als soort heel succesvol omdat ze goed samen kunnen werken. Waar samenwerking ontstaat is er automatisch behoefte aan leiding. Of dat nu op het werk plaatsvindt of in een meer informele sfeer maakt niet zoveel uit. Met leiding wordt het beter, ook als het gaat om zelfsturende teams. Met een goede leider kan het team boven zichzelf uitstijgen, maar leiding geven is een vak op zich; er ontstaan soms vraagstukken die wijsheid vereisen. Wat doe je met conflicten tussen teamleden? Hoe creëer je draagvlak? Hoe zorg je dat ze initiatief nemen? Hoe optimaliseer je samenwerking? Leiding geven is een vak, waar veel leidinggevenden mee worstelen en het is een grote bron van stress. Dat slaat over op de teamleden, waarvan de helft aangeeft dat de leidinggevende de primaire stressbron is. Leiding leren geven in lijn met de eigen waarden, begrijpen wat men zelf kan doen en wat men moet delegeren: het vermindert stress en maakt de leidinggevende veel effectiever. Er zijn volgens het CBS in Nederland meer dan een miljoen leidinggevenden. Velen kunnen nog wat bij leren van vitaliteitskundigen, zodat ze de energie van hun team kunnen managen, beter kunnen focussen, ziekteverzuim minderen en werkgeluk verhogen.

details

leiderschap

Details voor de opleiding Leiderschap voor de vitaliteitskundige

De opleiding Leiderschap bouwt voort op de vitaliteitskundige, maar het is meer gericht op specifiekere doelgroepen. De stof is verdeeld over 2 modules van 10 contactdagen en duurt ongeveer een jaar. Het wordt afgesloten met een praktijkexamen. 

Voor wie?

De opleiding Leiderschap voor vitaliteitskundigen kan slechts gevolgd worden met een diploma vitaliteitskundige. Hoe je dit diploma kunt verkrijgen, kun je lezen in ons artikel ‘Chivo vitaliteitskundige, aangenaam!‘.

Inhoud

De opleiding bestaat uit twee modules:

Persoonlijk leiderschap
Dit onderdeel gaat over zelfregie op basis van relationele autonomie, waarbij je vervolgens vaardigheden aanleert om duurzaam eigen doelen na te streven, ook als de druk toeneemt. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Relationele autonomie
 • Leren leren (hoe kun je het best informatie opnemen en omzetten in kennis en vaardigheden)
 • Leren onderhandelen
 • Focus behouden
 • Onder druk de juiste keuzes maken
 • Storytelling
 • Lichaam en geest op een lijn krijgen om focus te behouden
 • Slapen om beter te presteren

Professioneel leiderschap
In deze module leer je hoe je leidinggevenden kunt trainen om de energie van hun afdeling / bedrijf te richten en te managen, zodat ze effectiever worden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Businesscase vitaliteitsmanagement
 • Evolutionaire leiderschap
 • Het belang van waarden als leidinggevende
 • Het sturen op competenties
 • Morele overwegingen
 • Resultaat en inclusief sturen
 • Conflictresolutie voor leidinggevenden
 • De leidinggevende als mentor
  Planning & structuur

   Structuur

  • De lessen kunnen zowel op afstand als op locatie worden gevolgd.
  • Maximaal 12 deelnemers
  • De opleiding bestaat uit 2 modules (Persoonlijk leiderschap en Professioneel leiderschap)
  • Voor een praktijkexamen dient men zich apart in te schrijven (additionele kosten)
  • De volgorde van de modules kan per instroom wisselen
  • Totaal van 10 contactdagen van netto 3 uur, verdeeld over 2 modules van 5 contactdagen per module
  • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
  • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten, waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
  • Elke lesdag wordt voorafgegaan door herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
  • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar vatten we de hele module samen
  • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch relatief weinig te missen. Daarnaast kan men de les op afstand volgen.

   Planning

   • Elke week krijg je huiswerk, bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
   • Online staan videopresentaties die de accenten op de theorie leggen. Ze zijn noodzakelijk om de contactmomenten voor te bereiden
   • Houd rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast de contactdag om de twee weken. In totaal 100 studiebelastinguren (SBU)
   • Je ontvangt ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies
   • De lesdata hangen samen met de startdatum van de klas waar je je voor inschrijft. Die vind je op de bestelpagina waar je ook de startdata vindt.
   Veelvoorkomende vragen
   • Zijn jullie aangesloten bij een brancheorganisatie?
    De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken dogen.
   • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars?
    Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard: er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu, in de problemen gebracht. Wij leren onze coaches hoe ze zichzelf in de markt kunnen zetten en staande kunnen houden.
   • Wordt dit vergoed als leefstijlcoach?
    Vanaf 2019 wordt leefstijlbegeleiding beperkt vergoed via het basispakket. Een voorwaarde voor deze vergoeding is dat men lid is van de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland). De vitaliteitscoach of vitaliteitstherapeut houdt zich niet specifiek bezig met leefstijl en kan daarom uitstekend samenwerken met een leefstijlcoach, maar ook een diëtiste, een psycholoog of een personal trainer.
   • Waarom is dit een opleiding en geen cursus?
    Hoewel men met opleiding soms bedoeld dat het rijkserkend is, hanteren wij de letterlijke betekenis van beroepsvormend. Het moet dus leiden tot een beroep en in dit geval tot vitaliteitscoach. Een cursus is een reeks lessen die niet hoeven te leiden tot een beroep, maar een vaardigheid.

   het is tijd voor leiderschap

   Tijd voor leiderschap

   Een opleiding waar je in je werk en in de privésfeer sterk kunt ontwikkelen

   Modules

   Contactdagen

   SBU

   per klas

   beperkt aantal plaatsen

   Schrijf je snel in!

   Leer je clienten leiding geven én leiding nemen